Spółki / Aktualności > Aktualności ogólne


 

    

 


Opnia NSZZ Pracowników OM FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej

W sprawie projektu budżetu państwa na rok 2018

    

             Zarząd Związku w oparciu o stanowisko OPZZ, negatywnie opiniuje projekt budżetu państwa na rok 2018.

     Rząd pomimo stabilnej sytuacji gospodarczej, wysokiego tempa wzrostu PBK i optymistycznych prognoz makroekonomicznych nie przedstawił  przekonującego planu działań na rzecz zwiększenia spójności społecznej, dochodów osób pracujących oraz emerytów i rencistów.

     Występujący w gospodarce niedobór pracowników wynika głównie z prowadzonej w ostatnich latach polityki niskich wynagrodzeń . Pracownicy odrzucają niskopłatne oferty pracy i wyjeżdżają za granice, jednak mimo rosnących trudności z obsadzeniem stanowisk, obecnie wzrost wynagrodzeń w firmach nie jest na tyle znaczący, aby zahamować ten trend.

    Również system podatkowy mimo planowanego wzrostu w 2018r nie przewiduje kompleksowych zmian. Dlatego negatywnie oceniamy rozwiązania zawarte w projekcie dotyczące systemu podatkowego :

- utrzymanie stawek WAT na poziomie 23% i 8%

- brak zmian głównych parametrów podatku dochodowego od osób fizycznych

 progów i stawek podatkowych i wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu

-zmiany kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł ( osoby zarabiające minimalne wynagrodzenie za prace nie skorzystają z wyższej kwoty wolnej, z informacji wynika że dla nich będzie ona wynosiła niezmiennie 3091 zł )

        

        Rząd ustalił minimalne wynagrodzenie za prace na 2018r. na poziomie 2100 zł. OPZZ postuluje, aby minimalne wynagrodzenie z prace wzrosło do wysokości 2220 zł a minimalna płaca osiągnęła poziom 50% płacy przeciętnej, stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wynosiła 14.40 zł.

   Choć na rynku pracy sytuacja stopniowo poprawia się, dla OPZZ ważne jest, że nadal jest zarejestrowanych 1.1 miliona zarejestrowanych bezrobotnych.            

   Niepokoi nas że w Polsce mamy ok. 13.5 mln. osób biernych zawodowo z tego aż 5.4 mln w wieku produkcyjnym. Podkreślamy że w Polsce mamy najniższy w UE zasiłek wypłacany bezrobotnym a dodatkowo 84% bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku.

  

   W polityce zdrowotnej państwa zauważalny jest spadek na programy polityki zdrowotnej o ok. 4%. Stąd jest zasadne, aby finansowanie programów oraz zadań z nim związanych realizowane było w 2018r. na większym poziomie.

  Również w polityce społecznej większość zadań zwłaszcza w obszarze pomocy społecznej jest realizowane przez samorządy, a ich finansowanie zabezpieczone jest w budżetach wojewodów. Od lat wykazujemy znacznie większe potrzeby, wynikające zarówno z ich utrzymania i dostosowania do ustawowych wymagań.

 

 

 

 

www.kompmar.net.pl